کلاسهای زنده
برنامه‌های همگانی
پایه هفتم
کلاس الف کلاس ب کلاس ج
نیمه۱ نیمه۲ نیمه۱ نیمه۲ نیمه۱ نیمه۲
پایه هشتم
کلاس الف کلاس ب کلاس ج
نیمه۱ نیمه۲ نیمه۱ نیمه۲ نیمه۱ نیمه۲
پایه نهم
کلاس الف کلاس ب کلاس ج
نیمه۱ نیمه۲ نیمه۱ نیمه۲ نیمه۱ نیمه۲